Απαλλαγές στο Full Home

FULL [HOME] BASIC


Οι καλύψεις Απεργιών, Οχλαγωγιών, Πολιτικών Ταραχών, Τροµοκρατικών Ενεργειών, Κακόβουλων Πράξεων, παρέχονται µε απαλλαγή 5% επί του ποσού της ζηµιάς ή το ποσό των €350, όποιο από τα δύο είναι µεγαλύτερο.- Η Κάλυψη Ζηµιών Κλέπτη στο Κτίριο, παρέχεται µε όριο αποζηµίωσης ίσο µε το ποσό που αντιστοιχεί στο 6% ασφαλιστικού ποσού κτιρίου, ή - εάν ασφαλίζεται µόνο περιεχόµενο – το 6% του ασφαλιστικού ποσού περιεχοµένου, χωρίς όµως το τελικό ποσό Αποζηµίωσης να µπορεί να υπερβεί το ποσό των € 6.000, ανά γεγονός και ετησίως και µε απαλλαγή 5% επί του ποσού της ζηµιάς ή το ποσό των €500, όποιο από τα δύο είναι µεγαλύτερο.– Η κάλυψη Ζηµιών σε Κοινόχρηστους ή Κοινόκτητους Χώρους παρέχεται µε όριο αποζηµίωσης 15% του ασφαλιστικού ποσού κτιρίου που θα ισχύει κατά το χρόνο που επήλθε η Ζηµιά ή το ποσό των €15.000, όποιο από τα δύο είναι µικρότερο, ανά γεγονός και ετησίως. - Η κάλυψη Επείγουσας Τεχνικής Βοήθειας παρέχεται σύµφωνα µε Όρια Αποζηµίωσης και Χρήσης, όπως αυτά αναγράφονται στο σχετικό Προσάρτηµα το οποίο βρίσκεται αναρτηµένο στην ιστοσελίδα της Εταιρίας µας www.ethniki-asfalistiki.gr.- Η κάλυψη ∆όσεων Στεγαστικού ή Ανακαινιστικού ∆ανείου παρέχεται µε όριο αποζηµίωσης 3% του ασφαλιστικού ποσού κτιρίου που θα ισχύει κατά το χρόνο που επήλθε η Ζηµιά ή το ποσό των € 6.000, όποιο από τα δύο είναι µικρότερο, ανά γεγονός και ετησίως.- Η κάλυψη Εξόδων Κατεδάφισης, Εκκαθάρισης Ερειπίων και Αποµάκρυνσης Συντριµµάτων παρέχεται µε όριο αποζηµίωσης 5% του συνολικού ασφαλιστικού ποσού που θα ισχύει κατά το χρόνο που επήλθε η Ζηµιά, ανά γεγονός και ετησίως.- Η κάλυψη Αστικής Ευθύνης για Υλικές Ζηµιές Τρίτων από Καλυπτόµενο Κίνδυνο παρέχεται µε όριο αποζηµίωσης 20% του συνολικού ασφαλιστικού ποσού που θα ισχύει κατά το χρόνο που επήλθε η Ζηµιά ή το ποσό των € 20.000, όποιο από τα δύο είναι µικρότερο, ανά γεγονός και ετησίως

 

FULL [HOME] EXTRA (επιπλέον των όσων ισχύουν για το πακέτο Full [Home] Basic)


- Οι καλύψεις ∆απανών Εντοπισµού της Ζηµιάς από Νερά και Ζηµιών στις ίδιες τις Σωληνώσεις του ασφαλισµένου Κτιρίου, παρέχονται µε όριο αποζηµίωσης 3% του ασφαλιστικού ποσού κτιρίου που θα ισχύει κατά το χρόνο που επήλθε η Ζηµιά ή το ποσό των € 3.000, όποιο από τα δύο είναι µικρότερο ανα γεγονός και ετησίως και απαλλαγή 5% επί του ποσού της ζηµιάς ή το ποσό των € 350, όποιο από τα δύο είναι µεγαλύτερο, για οικοδοµές ηλικίας έως 30 ετών. Για οικοδοµές ηλικίας άνω των 30 ετών ισχύει απαλλαγή 10% επί του ποσού της ζηµιάς που θα ισχύει κατά το χρόνο που επήλθε η Ζηµιά ή το ποσό των € 700, όποιο από τα δύο είναι µεγαλύτερο. Η Απαλλαγή αυτή δε θα εφαρµοστεί, εάν η περιουσία που ζηµιώθηκε ασφαλίζεται χωρίς διακοπή στην Εταιρία µας τα τελευταία πέντε (5) χρόνια πριν την επέλευση της Ζηµιάς, µε ασφαλιστήριο στο οποίο και για όλη τη διάρκεια αυτών των πέντε (5) ετών ασφάλισης, περιλαµβάνεται και η κάλυψη ζηµιών από διαρροή νερού από σωληνώσεις.- Οι καλύψεις ∆ιαρροής, Θραύσης ή Υπερχείλισης ∆εξαµενών ή Σωληνώσεων και γενικότερα εγκαταστάσεων Ύδρευσης, Θέρµανσης, Κλιµατισµού ή/και Αποχέτευσης του ασφαλισµένου κτιρίου ή του κτιρίου που στεγάζει ασφαλισµένα αντικείµενα, παρέχονται µε απαλλαγή 5% επί του ποσού της ζηµιάς ή το ποσό των € 350, όποιο από τα δύο είναι µεγαλύτερο για οικοδοµές ηλικίας έως 30 ετών. Για οικοδοµές ηλικίας άνω των 30 ετών ισχύει απαλλαγή 10% επί του ποσού της ζηµιάς ή το ποσό των € 700, όποιο από τα δύο είναι µεγαλύτερο. Η Απαλλαγή αυτή δε θα εφαρµοστεί, εάν η περιουσία που ζηµιώθηκε ασφαλίζεται χωρίς διακοπή στην Εταιρία µας τα τελευταία πέντε (5) χρόνια πριν την επέλευση της Ζηµιάς, µε ασφαλιστήριο στο οποίο και για όλη τη διάρκεια αυτών των πέντε (5) ετών ασφάλισης, περιλαµβάνεται και η κάλυψη ζηµιών από διαρροή νερού από σωληνώσεις.- Η κάλυψη Εξόδων Άντλησης Υδάτων παρέχεται µε όριο αποζηµίωσης 3% του συνολικού ασφαλιστικού ποσού που θα ισχύει κατά το χρόνο που επήλθε η Ζηµιά ή το ποσό των € 3.000, όποιο από τα δύο είναι µικρότερο, ανά γεγονός και ετησίως.
- Η κάλυψη Αµοιβών Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών παρέχεται µε όριο αποζηµίωσης 15% του ασφαλιστικού ποσού κτιρίου που θα ισχύει κατά το χρόνο που επήλθε η Ζηµιά ή το ποσό των € 15.000, όποιο από τα δύο είναι µικρότερο, ανά γεγονός και ετησίως.

 

FULL [HOME] ADVANCE (επιπλέον των όσων ισχύουν για το πακέτο Full [Home] Extra)


- Οι καλύψεις Πληµµύρας, Θύελλας, Ανεµοθύελλας, Ανεµοστροβίλου, Καταιγίδας, Χιονιού, Βάρους Χιονιού, Χαλαζιού, Παγετού παρέχονται µε απαλλαγή 5% επί του ποσού της ζηµιάς ή το ποσό των € 350, όποιο από τα δύο είναι µεγαλύτερο.- Οι Καλύψεις Θύελλας, Καταιγίδας, Πληµµύρας, Ανεµοθύελλας, Ανεµοστρόβιλου, Χιονιού, Βάρους Χιονιού, Χαλαζιού, Παγετού, για Ζηµιές που προκαλούνται σε αντικείµενα που δηλώνονται ως ασφαλισµένα στο παρόν και βρίσκονται σε υπόγεια, ηµιυπόγεια καθώς και σε χώρους το δάπεδο των οποίων βρίσκεται χαµηλότερα από τη στάθµη του πλησιέστερου δρόµου, περιλαµβανοµένων και των ίδιων των ασφαλισµένων υπόγειων ή και ηµιυπόγειων χώρων, ή και είναι σταθερά και µόνιµα προσαρτηµένα στην εξωτερική πλευρά του ασφαλισµένου κτιρίου ή της οικοδοµής µέσα στην οποία βρίσκεται το ασφαλισµένο περιεχόµενο, παρέχονται µε όριο αποζηµίωσης ίσο µε το ποσό που αντιστοιχεί στο 10% του συνολικού ασφαλιστικού ποσού που θα ισχύει κατά το χρόνο που επήλθε η Ζηµιά ή το ποσό των € 6.000, όποιο από τα δυο είναι το µικρότερο, ανά γεγονός και ετησίως.- Η Κάλυψη Θραύσης Κρυστάλλων - Υαλοπινάκων και Καθρεπτών, παρέχεται µε όριο αποζηµίωσης ίσο µε το ποσό που αντιστοιχεί στο 3% του συνολικού Ασφαλιστικού Ποσού Κτιρίου ή και Περιεχοµένου (ανάλογα µε το τι ασφαλίζεται) που θα ισχύει κατά το χρόνο που επήλθε η Ζηµιά, ή το ποσό των € 3.000, όποιο από τα δυο είναι το µικρότερο, ανά γεγονός και ετησίως.


FULL [HOME] MAX (επιπλέον των όσων ισχύουν για το πακέτο Full [Home] Advance)


- Η κάλυψη Ηλεκτρικών/Μηχανικών Βλαβών παρέχεται µε όριο αποζηµίωσης 3% του συνολικού ασφαλιστικού ποσού που θα ισχύει κατά το χρόνο που επήλθε η Ζηµιά ή το ποσό των € 3.000, όποιο από τα δύο είναι µικρότερο, ανά γεγονός και ετησίως και απαλλαγή € 150 σε κάθε ζηµιά.- Η κάλυψη Κλοπής µετά από ∆ιάρρηξη ή/και Ληστεία παρέχεται µε απαλλαγή 5% επί του ποσού της ζηµιάς ή το ποσό των € 500, όποιο από τα δύο είναι µεγαλύτερο.- Η κάλυψη Ληστείας Χρηµάτων, Κοσµηµάτων ή Άλλων Τιµαλφών παρέχεται µε όριο αποζηµίωσης € 600, χωρίς όµως το µέρος της Αποζηµίωσης που αφορά στη Ληστεία Χρηµάτων, να µπορεί να υπερβεί το ποσό των € 200, ανά γεγονός και ετησίως.- Η Κάλυψη Κλοπής µε χρήση Αντικλειδιού, παρέχεται µε όριο αποζηµίωσης ίσο µε το ποσό που αντιστοιχεί στο 10% του ασφαλιστικού ποσού περιεχοµένου που θα ισχύει κατά το χρόνο που επήλθε η Ζηµιά, ή το ποσό των € 5.000, όποιο από τα δυο είναι το µικρότερο. Η Κάλυψη δεν παρέχεται σε περίπτωση ασφάλισης Εξοχικής / ∆ευτερεύουσας Κατοικίας.- Η κάλυψη Εξόδων Προσωρινής Μεταστέγασης παρέχεται µε όριο αποζηµίωσης 3% του συνολικού ασφαλιστικού ποσού που θα ισχύει κατά το χρόνο που επήλθε η Ζηµιά ή το ποσό των € 5.000, όποιο από τα δύο είναι µικρότερο, ανά γεγονός και ετησίως.- Η κάλυψη Οικοσκευής εκτός Κατοικίας παρέχεται µε όριο αποζηµίωσης 3% του ασφαλιστικού ποσού περιεχοµένου που θα ισχύει κατά το χρόνο που επήλθε η Ζηµιά ή το ποσό των € 3.000, όποιο από τα δύο είναι µικρότερο, ανά γεγονός και ετησίως.- Η Κάλυψη Αλλοίωσης Τροφίµων σε Ψυγεία, παρέχεται µε όριο αποζηµίωσης ίσο µε το ποσό που αντιστοιχεί στο 1% του ασφαλιστικού ποσού περιεχοµένου που θα ισχύει κατά το χρόνο που επήλθε η Ζηµιά, ή το ποσό των € 1.000, όποιο από τα δυο είναι το µικρότερο, ανά γεγονός και ετησίως.- Οι καλύψεις Προσωπικής, Οικογενειακής Αστικής Ευθύνης και Ευθύνης Εργοδότη προς το Οικιακό Προσωπικό παρέχονται µε όριο αποζηµίωσης 25% του συνολικού ασφαλιστικού ποσού που θα ισχύει κατά το χρόνο που επήλθε η Ζηµιά ή το ποσό των € 25.000, όποιο από τα δύο είναι µικρότερο, ανά γεγονός και ετησίως.- Η κάλυψη Αντικατάστασης Μη Ζηµιωθέντων Υλικών παρέχεται µε όριο αποζηµίωσης 3% του ασφαλιστικού ποσού κτιρίου που θα ισχύει κατά το χρόνο που επήλθε η Ζηµιά ή το ποσό των € 3.000, όποιο από τα δύο είναι µικρότερο, ανά γεγονός και ετησίως.- Η κάλυψη Απώλειας Ενοικίων παρέχεται µε όριο αποζηµίωσης 10% του ασφαλιστικού ποσού κτιρίου που θα ισχύει κατά το χρόνο που επήλθε η Ζηµιά ή το ποσό των € 6.000, όποιο από τα δύο είναι µικρότερο, ανά γεγονός και ετησίως.Όλα τα παραπάνω αναφερόµενα Όρια Αποζηµίωσης συµπεριλαµβάνονται στα αντίστοιχα Ασφαλιστικά Ποσά και σε καµιά περίπτωση δεν µπορούν να θεωρηθούν ότι τα προσαυξάνουν.


∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ/ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Σε περίπτωση ασφάλισης δευτερεύουσας/εξοχικής κατοικίας, τα ανωτέρω ισχύουν τα παραπάνω αναγραφόµενα όρια, ενώ για τις απαλλαγές θα ισχύει το διπλάσιο αντίστοιχο ποσό ή και ποσοστό των παραπάνω αναγραφόµενων απαλλαγών


- Η κάλυψη Κλοπής µε χρήση Αντικλειδιού δεν παρέχεται. Για τις προαιρετικές καλύψεις Σεισµός, ηφαιστειακή έκρηξη, παλιρροϊκά κύµατα που προκύπτουν ως επακόλουθα σεισµού ή ηφαιστειακής έκρηξης ισχύει απαλλαγή 2% επί του συνολικού ασφαλιστικού ποσού Υλικών Ζηµιών σε κάθε ζηµιά, ανεξάρτητα αν καλύπτεται Κύρια/Μόνιµή ή ∆ευτερεύουσα/Εξοχική κατοικία.

 

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
1. Ανάλογα µε το είδος της κατοικίας, ελάχιστες ασφαλιζόµενες αξίες ανά m2: - ∆ιαµερίσµατα: Κτίριο € 950/m2, Περιεχόµενο: € 300/ m2 για κύρια κατοικία και € 150/ m2 για εξοχική/δευτερεύουσα, - Μεζονέτες: Κτίριο € 1.000/m2, Περιεχόµενο: € 350/ m2 για κύρια κατοικία και € 200/ m2 για εξοχική/δευτερεύουσα, - Μονοκατοικίες: Κτίριο € 1.100/m2, Περιεχόµενο: € 400/ m2 για κύρια κατοικία και € 250/ m2 για εξοχική/δευτερεύουσα, - Για όλα τα παραπάνω είδη κατοικιών, αξία αποθήκης/ parking, € 300/ m2.


2. Η κάλυψη σεισµού παρέχεται, εφόσον η οικοδοµή είναι αντισεισµικής κατασκευής, έχει ανεγερθεί µε νόµιµη οικοδοµική άδεια, δεν έχει υποστεί ζηµιές από προηγούµενο σεισµό µέχρι σήµερα ή αν υπήρξαν, αυτές έχουν αποκατασταθεί.


3. Όρια Αποζηµίωσης για µη κατονοµαζόµενα Αντικείµενα Ιδιαίτερης Αξίας: - Εάν ασφαλίζεται Κύρια / Μόνιµη Κατοικία: € 2.000, ανά αντικείµενο. - Εάν ασφαλίζεται Εξοχική / ∆ευτερεύουσα Κατοικία: € 750, ανά αντικείµενο

Υπασφάλιση και υπερασφάλιση κατοικίας

Στις ασφαλίσεις περιουσίας, και ιδίως στην ασφάλιση κατοικιών, συναντάμε μια πολύ σημαντική παράμετρο που συχνά παραγνωρίζεται από ασφαλισμένους και ασφ. συμβούλους. Αυτή είναι η λεγόμενη Υπερασφάλιση-Υπασφάλιση.

Όταν ασφαλίζεται ένα περιουσιακό στοιχείο (κατοικία, αυτοκίνητο κτλ) ορίζεται μια ''αξία'' βάσει της οποίας υπολογίζονται τα ασφάλιστρα. Το ποσό της αξίας αντιστοιχεί στα χρήματα που χρειάζονται για να επανέλθει ένα περιουσιακό στοιχείο στην κατάσταση πριν τη ζημιά ή να αγοραστεί ένα αντίστοιχο περιουσιακό στοιχείο στην ίδια κατάσταση. Όταν το αναγκαίο αυτό ποσό είναι μικρότερο από το ποσό που αναγράφεται το ασφαλιστήριο προκύπτει η Υπερασφάλιση. Σε αντίθετη περίπτωση προκύπτει η Υπασφάλιση.

Τα ασφαλιστήρια στα οποία συναντάμε τις μεγαλύτερες αποκλίσεις είναι τα ασφαλιστήρια κατοικιών, και ιδιαίτερα σε αυτά όπου υπάρχει ασφάλιση μέσω τράπεζας. Για το λόγο αυτό, θα αναλύσουμε αυτές τις έννοιες με παραδείγματα πάνω σε αυτή την ασφάλιση.Για να ξεκινήσουμε την ανάλυση πρέπει να αποσαφηνιστεί ποια είναι η σωστή αξία όπου ασφαλίζονται οι κατοικίες.

Μια ασφαλιστική εταιρεία θα αποζημιώσει μια καταστροφή ενός σπιτιού με βάση την τρέχουσα κατασκευαστική αξία. Πόσα χρήματα δηλαδή απαιτούνται για να χτιστεί ένα σπίτι σήμερα από την αρχή, άσχετα με το πόσων ετών ήταν την ημερομηνία της ζημιάς. Πρακτικά μια κατοικία χρειάζεται στις μέρες μας περίπου 1.000 με 1.100€ ανά τμ για χτιστεί από την αρχή. Άρα, ένα διαμέρισμα 25 ετών και 100τμ, που στοίχισε λιγότερο για να χτιστεί τότε, σήμερα θα χρειαστεί περίπου 100.000€ για να χτιστεί ξανά. Η σωστή λοιπόν αξία είναι οι 100.000€ και σε αυτή πρέπει να ασφαλιστεί.

Υπερασφάλιση

Ας υποθέσουμε μια μονοκατοικία 200 τμ. Με βάση τον παραπάνω κανόνα, μια σωστή προσέγγιση είναι ο ιδιοκτήτης του να το ασφαλίσει για περίπου 200.000€. Εάν για κάποιο λόγο εκείνος επιλέξει να ασφαλιστεί για π.χ. 300.000€, αυτό δεν σημαίνει ότι σε μια ολική καταστροφή θα λάβει 300.000€ αποζημίωση. Πολύ πιθανό είναι για το ίδιο κτίριο να έχει πάρει δάνειο ο ιδιοκτήτης, όχι για να το χτίσει αλλά για να το αγοράσει. Επειδή η εμπορική αξία είναι μεγαλύτερη από την κατασκευαστική, το δάνειο μπορεί να έφτασε και τις 400.000€. Εδώ υπάρχει και το μεγάλο πρόβλημα με την υπερασφάλιση.

Η τράπεζα τις περισσότερες φορές ζητάει ασφάλιση για την εμπορική αξία!

Αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος καθώς δεν υπάρχει περίπτωση για ένα κτίριο 200τμ να δοθεί αποζημίωση 400.000€. Πρέπει να δοθεί προσοχή καθώς πληρώνονται ασφάλιστρα χωρίς αντίκρισμα.

 

Υπασφάλιση

Και αν στην παραπάνω περίπτωση η ζημιά για τον ασφαλισμένο είναι κάποια παραπάνω ασφάλιστρα, στην περίπτωση της υπασφάλισης η ζημιά μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη. Έστω ότι για την παραπάνω μονοκατοικία ο ιδιοκτήτης, θέλοντας να μειώσει το κόστος ασφάλισης, συνάψει συμβόλαιο για 100.000€. Όντως τα ασφάλιστρα θα είναι τα μισά, εφόσον ασφαλίζεται για το μισό κεφάλαιο. Εφόσον δηλαδή έχουμε Υπασφάλιση 50%.

Τι θα γίνει σε περίπτωση ζημιάς; Λανθασμένα υπάρχει η εντύπωση ότι σε μια μικρή ζημιά, για παράδειγμα των 50.000€ (έστω μια φωτιά), ο ασφαλισμένος θα λάβει όλο το ποσό.

Αντίθετα, όταν υπάρχει Υπασφάλιση, ο ασφαλισμένος λαμβάνει το ύψος της ζημιάς επί τον συντελεστή της Υπασφάλισης! Ο συντελεστης ορίζεται σαν το πηλίκο της ασφαλιζόμενης αξίας προς την κατασκευαστική.

Για το παραπάνω παράδειγμα, 100.000€(ασφαλισμένη αξία) / 200.000€(κατασκευαστική αξία) = 50% . Σε κάθε ζημιά λοιπόν ο ιδιοκτητης θα αποζημιώνεται με το 50% αυτής.

Δεν πρέπει να διακινδυνεύει κανείς να πληρώσει από την τσέπη του ένα μεγάλο ποσοστό κάθε ζημιάς για να εξοικονομήσει 100-200€ το χρόνο.

Όροι και εξαιρέσεις ενός ασφαλιστηρίου κατοικίας (old)

Είναι απαραίτητο να έχουμε μια πλήρη εικόνα σχετικά με τις εξαιρέσεις και τις απαλλαγές ενός ασφαλιστηρίου κατοικίας. Λόγω του ότι κάθε ασφαλιστική εταιρεία έχει τους δικούς της όρους, ενδεικτικά θα αναφερθούμε σ αυτά που ισχύουν στα πακέτα της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

 

ΦΩΤΙΑ-ΠΤΩΣΗ ΚΕΡΑΥΝΟΥ

ΕΚΡΗΞΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ: Δεν καλύπτονται τα εκραγέντα αντικείμενα, παρά μόνο οι ζημιές που θα προκληθούν

ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΑΠΟ ΔΑΣΟΣ: Γενικά σαν δάσος εννοούνται και θάμνοι κτλ

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΦΩΤΙΑΣ : Η αποζημίωση δίνεται μετά από τελεσίδικη δικαστική απόφαση έως του 20% του ασφαλισμένου κεφαλαίου και μέχρι 18.000€. Ο ασφαλισμένους υποχρεούται να ειδοποιεί άμεσα την εταιρεία σε περίπτωση αγωγής και να μην προβαίνει σε καμιά άλλη διαπραγμάτευση.

ΈΞΟΔΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΕΡΕΙΠΙΩΝ: Έως 5% του ασφαλισμένου κεφαλαίου και έως 3.000€ ανά γεγονός και πάντα με βάση όλα τα αντίστοιχα τιμολόγια.

ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ: Δεν καλύπτονται ζημιές από φυσιολογική φθορά των σωληνώσεων, κακοτεχνίες και καθίζηση-κατολίσθηση. Ισχύει απαλλαγή 10% επί της συνολικής αποζημίωσης με κατώτατο όριο τα 600€

ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΘΥΕΛΛΑ-ΚΑΤΑΙΓΊΔΑ-ΠΛΗΜΜΥΡΑ-ΧΙΟΝΙ-ΠΑΓΕΤΟΣ: Καλύπτει ζημιές σε αντικείμενα που είναι μόνο σε κλειστό στεγασμένο χώρο και όχι στο ύπαιθρο. Ισχύει απαλλαγή 10% με ελάχιστο τα 600€. Είναι πάντα απαραίτητη βεβαίωση από την ΕΜΥ για τα καιρικά φαινόμενα.

ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΗΞΗ: Με άμεση ενημέρωση της αστυνομίας, έως 6.000€,και με αντιγρ. συμβάντος.

ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ- ΣΤΑΣΕΙΣ/ΑΠΕΡΓΙΕΣ/ΟΧΛΑΓΩΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ: Εκτός των οχημάτων της οικογένειας.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΗ ΥΔΑΤΟΣ: Έως 1.500€

ΕΞΟΔΑ ΑΝΤΛΗΣΗ ΥΔΑΤΩΝ: Έξοδα άντλησης υδάτων λόγω καλυπτόμενου κινδύνου έως 900€ ανά συμβάν και ανά έτος

ΖΗΜΙΕΣ ΛΕΒΗΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ΑΠΟ ΕΚΡΗΞΗ ΤΟΥΣ

ΑΠΩΛΕΙΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ: Τεκμαρτό ή πραγματικό ενοίκιο μέχρι να επισκευαστεί καλυπτόμενη ζημιά. Δεν μπορεί να ξεπερνά το 10% του συνολικού ασφ. Κεφαλαίου και για διάρκεια 12 μηνών

ΚΛΟΠΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΚΛΟΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Καλύπτονται με απαλλαγή 10% και ελάχιστο τα 600€

ΛΗΣΤΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ Η ΕΠΙΤΑΓΩΝ: έως 600€. Απαραίτητη η δήλωση στην αστυνομία αλλά και τις τράπεζες

ΘΡΑΥΣΗ ΤΖΑΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ: έως 600€ ανά γεγονός και 900€ ετησίως. Ισχύει 2 μήνες μετά την έναρξη του συμβολαίου

ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ: Ζημιές στον πίνακα έως 300€ ανά γεγονός και 600€ ετησίως

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ: 600€ εφόσον η οικοδομή κριθεί ακατάλληλη

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ: 600€ ανά περίπτωση και ετήσια

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ: Έως 30 ημέρες και ανώτατο ποσό 1.800€ ανά γεγονός και ετησίως

ΠΤΩΣΗ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΥΛΩΝ: Έως 300€ ανά γεγονός και ετησίως

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Για 3 μήνες από φωτιά

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Σε κάθε ετήσια επέτειο του συμβολαίου, τα κεφάλαια περιεχομένου αναπροσαρμόζονται προς τα πάνω σύμφωνα με τον ετήσιο πληθωρισμό. Αυτό για να αντανακλάται η αύξηση του μέσου κατασκευαστικού κόστους

Μετά από κάθε αποζημίωση άνω του 50% του ασφαλισμένου κεφαλαίου, το συμβόλαιο λήγει αυτόματα και χρειάζεται να γίνει νέο

Κάθε αποζημίωση δίνεται με βάση τα πρωτότυπα τιμολόγια και μετά από πραγματογνωμοσύνη από την εταιρεία. Ο πραγματογνώμονας είναι ανεξάρτητος επαγγελματίας και μπορεί να χρειαστεί και 2-3 μήνες για να ολοκληρώσει μια έκθεσή του. Επομένως η αποζημίωση σε τέτοια περίπτωση μπορεί να χρειαστεί ένα αντίστοιχο διάστημα.

Σε κάθε περίπτωση ο ασφαλισμένος πρέπει να ειδοποιεί άμεσα την εταιρεία ή τον ασφαλιστή του (έστω εντός 8 ημερών) και να μην προβεί σε καμιά αντικατάσταση, επισκευή ή αποκατάσταση ζημιάς πριν γίνει συνεννόηση με την εταιρεία αι τον πραγματογνώμονα.

Ανάλογα με το είδος της ζημιάς μπορεί να ζητηθούν βεβαιώσεις από σχετικές αρμόδιες υπηρεσίες. Π.χ ΕΜΥ, Πυροσβεστική, Αστυνομία, Δήμος.

Οτιδήποτε βρίσκεται σε εξωτερικό και μη στεγασμένου χώρου καλύπτεται μόνο από φωτιά.

Ο ασφαλισμένος πρέπει να ανατρέξει στις σελίδες του συμβολαίου του και να διαβάσει αναλυτικά όλες τις καλύψεις και τις αντίστοιχες προϋποθέσεις και εξαιρέσεις. Η παραπάνω παρουσίαση αποτελεί σύνοψη μόνο για λόγους κατανόησης.

Η Εθνική Ασφαλιστική και ο ασφαλισμένος δεσμεύονται μόνο από το επίσημο ασφαλιστήριο συμβόλαιο

 

 

https://asfalisi.com/asfaleia-katoikias/oroi-kai-eksaireseis-tis-asfaleias-katoikias

Καλύψεις της ασφάλισης κατοικίας

Ένα ασφαλιστήριο κατοικίας αποτελείται από ένα σύνολο διαφορετικών καλύψεων. Βασική κάλυψη αποτελεί η ''Φωτιά-Πυρκαγιά'' και ακολουθούν πολλές άλλες που δημιουργούν συνήθως πακέτα καλύψεων. Για να κατανοήσουμε καλύτερα τις καλύψεις θα αναλύσουμε τα πακέτα κατοικίας της Εθνικής Ασφαλιστικής ''Εθνική και Κατοικία''.

 

Αναλυτικά συναντάμε 4 διαφορετικά Πακέτα με προοδευτικά περισσότερες καλύψεις.

Συνολικά το πλήρες πακέτο (Δ) περιλαμβάνει τις καλύψεις

ΠΥΡΚΑΓΙΑ: Καλύπτονται οι Ζημιές από Φωτιά

ΠΤΩΣΗ ΚΕΡΑΥΝΟΥ: Καλύπτονται οι Ζημιές από Πτώση Κεραυνού

ΈΚΡΗΞΗ (Φυσική ή Χημική): Καλύπτονται οι υλικές ζημιές από έκρηξη φυσική ή χημική έστω και αν δεν επακολούθησε πυρκαγιά.

ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ/ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ή ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΑΥΤΑ: Καλύπτονται οι ζημιές από πτώση αεροσκαφών ή αντικειμένων που αποκολλήθηκαν από αυτά.

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Καλύπτονται οι Υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από τρομοκρατικές ενέργειες, μεμονωμένες ή μη.

ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΔΑΣΟΣ, ΣΥΣΤΑΔΕΣ ΔΕΝΔΡΩΝ, ΘΑΜΝΩΝ κλπ.: Καλύπτονται οι Υλικές ζημιές που προέρχονται άμεσα από Πυρκαγιά δασών, θάμνων, συστάδων δέντρων ή εκχέρσωσης εδάφους με φωτιά.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ: Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου προς τρίτους, για τις Υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από την μετάδοση πυρκαγιάς καλυπτόμενου κινδύνου.

Ισχύει μέχρι ποσό ίσο με το 20% του συνολικού ασφαλιζομένου κεφαλαίου, με μέγιστο κεφάλαιο € 18.000,00 ανά γεγονός

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΕΡΕΙΠΙΩΝ: Καλύπτονται τα έξοδα για την κατεδάφιση ερειπίων, εκκαθάριση και μεταφορά υπολειμμάτων, συντριμμάτων μετά από επέλευση καλυπτόμενου κινδύνου.

Ισχύει μέχρι ποσό ίσο με το 5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου, με μέγιστο κεφάλαιο € 3.000,00 ανά γεγονός

ΘΥΕΛΛΑ - ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ - ΠΛΗΜΜΥΡΑ - ΧΙΟΝΙ – ΠΑΓΕΤΟΣ: Καλύπτονται οι Ζημιές από Θύελλα, Καταιγίδα, Πλημμύρα, Χιόνι και Παγετό σε ασφαλισμένα αντικείμενα εντός στεγασμένου χώρου.

ΔΙΑΡΡΗΞΗ ή ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ και/ή ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΨΥΞΗΣ και/ή ΎΔΡΕΥΣΗΣ και/ή ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ: Καλύπτονται οι Υλικές ζημιές από νερά που προέρχονται από διάρρηξη ή υπερχείλιση δεξαμενών, σωληνώσεων κεντρικής θέρμανσης, ψύξης, ύδρευσης και αποχέτευσης.

Καλύπτονται επίσης οι ιδίες ζημιές των σωληνώσεων.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΗ ΥΔΑΤΟΣ : Καλύπτονται οι ζημιές τρίτων από διαρροή υδάτων.

ΕΞΟΔΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ: Αποζημιώνονται τα έξοδα για την άντληση υδάτων μετά από επέλευση καλυπτόμενου κινδύνου.

ΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΠΕΡΓΙΕΣ, ΟΧΛΑΓΩΓΙΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ: Καλύπτονται οι Υλικές ζημιές που προκλήθηκαν κατά την διάρκεια πολιτικών ταραχών κτλ.

ΚΑΚΟΒΟΥΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Καλύπτονται οι Υλικές ζημιές που προκλήθηκαν κατά την διάρκεια κακόβουλων ενεργειών.

ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΕΚΡΗΞΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ και/ή ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ και/ή ΦΙΑΛΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ και/ή ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΦΩΤΑΕΡΙΟΥ: Καλύπτονται οι ιδίες ζημιές του λέβητα κεντρικής θέρμανσης που προκλήθηκαν από έκρηξη του ίδιου του λέβητα.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ: Καταβάλλεται στον ιδιοκτήτη το τεκμαρτό ενοίκιο σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης ή το ενοίκιο του συμβολαίου σε περίπτωση μίσθωσης μετά από επέλευση καλυπτόμενου κινδύνου που καθιστά το σπίτι ακατοίκητο.

ΖΗΜΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ ή ΑΠΟΠΕΙΡΑΣ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΛΟΠΗ: Π.χ σπασμένη εξώπορτα. Παρέχεται σε πρώτο κίνδυνο, για κεφάλαιο μέχρι του ποσού των € 6.000,00 ανά γεγονός

ΚΛΟΠΗ και/ή ΖΗΜΙΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΛΟΠΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΣΚΕΥΗΣ: Καλύπτονται οι ζημιές και η απώλεια αντικειμένων της οικοσκευής από διάρρηξη.

ΛΗΣΤΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ: Μιλάμε για κλοπή με την απειλή όπλου. Όχι για απλή διάρρηξη. Ισχύει για κεφάλαιο μέχρι του ποσού των € 600,00, το οποίο αποτελεί και το ανώτατο όριο ευθύνης του ασφαλιστή ανά γεγονός και ετησίως

ΘΡΑΥΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ – ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ: Καλύπτονται οι ζημιές λόγω θραύσης των υαλοπινάκων ή κρυστάλλων θυρών και παραθύρων καθώς και των καθρεπτών από οποιαδήποτε αιτία.

Καλύπτονται επίσης οι δαπάνες μεταφοράς και τοποθέτησης αυτών.

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ: Καλύπτονται οι Υλικές ζημιές από την πρόσκρουση οχήματος εφόσον το όχημα δεν ανήκει στον ασφαλιζόμενο ή μέλος της οικογενείας του ή εφόσον όχημα ιδιοκτησίας τρίτου δεν οδηγείται από τον ασφαλιζόμενο ή μέλος της οικογενείας του .

ΖΗΜΙΕΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ, ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ: Οι υλικές ζημιές, π.χ. λιωμένα καλώδια, λόγω ενός βραχυκυκλώματος και υπερφόρτωσης.

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Καλύπτονται τα έξοδα μετακόμισης εφόσον η οικοδομή κριθεί ακατάλληλη για χρήση μετά την επέλευση καλυπτόμενου κινδύνου.

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Καλύπτονται τα έξοδα προσωρινής μεταστέγασης εφόσον η οικοδομή κριθεί ακατάλληλη για χρήση μετά την επέλευση καλυπτόμενου κινδύνου.

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ: Αποζημιώνονται τα έξοδα ξενοδοχείου οποιασδήποτε κατηγορίας εφόσον η οικοδομή κριθεί ακατάλληλη για χρήση μετά την επέλευση καλυπτόμενου κινδύνου. Ισχύει για περίοδο μέχρι 30 ημέρες και με ανώτατο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο το ποσό των € 1.800,00, ανά γεγονός και ετησίως

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΕΠΕΛΕΥΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΣΕ ΠΥΡΚΑΓΙΑ, ΕΚΡΗΞΗ, ΠΤΩΣΗ ΚΕΡΑΥΝΟΥ, ΠΤΩΣΗ/ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΑΠΟ ΔΑΣΟΣ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ: Ισχύει για το 100% του ασφαλισμένου κεφαλαίου του περιεχομένου. Καλύπτονται οι ζημιές στην οικοσκευή από Πυρκαγιά, Πτώση κεραυνού, Έκρηξη, Πτώση Αεροσκαφών και Πυρκαγιά από Δάσος. Παρέχεται για περίοδο μέχρι τρεις (3) μήνες

ΠΤΩΣΗ ΔΕΝΤΡΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ Ή ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΥΛΩΝ: Καλύπτονται οι Υλικές ζημιές που προκαλούνται στην ασφαλιζόμενη οικοδομή από πτώση δέντρων ή ηλεκτρικών ή τηλεφωνικών στύλων από φυσικές και μόνο αιτίες. Καλύπτεται επιπλέον και το κόστος απομάκρυνσης αυτών.

ΣΕΙΣΜΟΣ (προαιρετικά) : Καλύπτονται οι ζημιές που θα προκληθούν από σεισμό ή ηφαιστειακή έκρηξη. Ισχύει απαλλαγή 2% επί του ασφαλισμένου κεφαλαίου, με ελάχιστο όριο απαλλαγής το ποσό των € 600,00

 


https://asfalisi.com/asfaleia-katoikias/kalypseis-tis-asfaleias-katoikias

Ασφάλιση κατοικίας

Η κατοικία αποτελεί σίγουρα το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο μας. Παρά το γεγονός ότι η χώρα μας αποτελεί μια άκρως σεισμογενή περιοχή, με εξίσου πολλές άλλες φυσικές καταστροφές όπως δασικές πυρκαγιές και πλημμύρες, η ασφάλιση της κατοικίας δεν θεωρείται τόσο ''απαραίτητη''. Η μεγάλη πλειοψηφία των ασφαλίσεων κατοικίας οφείλεται στην υποχρεωτική ασφάλισή λόγω στεγαστικού δανείου. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι οι κατοικίες δεν ασφαλίζονται και ανεξάρτητα από δανειακές υποχρεώσεις, σίγουρα όμως ο κλάδος αυτός είναι παραγνωρισμένος.

Το βασικό σκεπτικό πίσω από τις ασφαλίσεις σπιτιών είναι να υπάρχουν τα χρήματα ώστε ο ιδιοκτήτης να μπορέσει να το επαναφέρει στην κατάσταση πριν τη ζημιά (π.χ. φωτιά). Ακόμα και σε περίπτωση ολικής καταστροφής, η αποζημίωση θα είναι αυτή ώστε μια κατοικία να χτιστεί από το μηδέν και όχι να αγοραστεί μια νέα (κατασκευαστική αξία και όχι εμπορική). Αυτή είναι μια σημαντική παρανόηση στη συγκεκριμένη κάλυψη η οποία, μαζί με άλλες όπως π.χ. το κόστος, δημιουργούν την εικόνα ότι το ασφαλιστήριο κατοικίας είναι απλά ένα παραπάνω ''χαράτσι''.

Στο asfalisi.com θα αναλύσουμε πολλές βασικές παραμέτρους ώστε να αναδειχθεί σε σωστή βάση η λειτουργία ενός ασφαλιστηρίου που μας αφορά, λίγο πολύ, όλους μας.

 

https://asfalisi.com/asfaleia-katoikias

ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ ΜΑΚΡΥΑ.

Ζήτησε την πρότασή μου.

Ζήτησε την πρότασή μου.
Λέγομαι Χαράλαμπος Ματωνάκης και μπορούμε να επικοινωνήσουμε και να συνεργαστούμε προσωπικά σε όλη την Ελλάδα. 211 800 4634 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΒΡΕΣ ΤΗ ΝΕΑ ΣΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΑΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

 • Μαρία Κούνα (Ιδ. Υπάλληλος - Γλυφάδα Αττικής)

  Ο κος Ματωνάκης με κέρδισε πριν καν τον γνωρίσω μέσα απο την εξαιρετική ιστοσελίδα του. Συνεργαστήκαμε εξ' ολοκλήρου διαδικτυακά κ από την πρώτη κιόλας ηλεκτρονική μας επικοινωνία κατάλαβα οτι βρήκα αυτό που ζητούσα σε έναν συνεργάτη. Είναι εξαιρετικά καταρτισμένος κ έτοιμος να απαντήσει με σαφήνεια σε ό,τι ακριβώς ερωτηθεί χωρις να ξεφεύγει ποτέ από το θέμα, χωρίς κλισέ κ γενικότητες. Αν και σε τόσο νεαρή ηλικία είναι απο τους πιο σωστούς επαγγελματίες που γνωρίζω.
 • Απόστολος Αγραφιώτης (Οδηγός Ταξί - Τρίκαλα)

  Πολύ καλός επαγγελματίας. Άμεση εξυπηρέτηση σε ό,τι και όποια ώρα ήθελα.
 • Αθανάσιος Ζέρβας (Καθηγητής Ξένων Γλωσσών - Κόρινθος)

  Ο κ. Ματωνάκης είναι ευγενής, φιλικός, άρτια καταρτισμένος και επαγγελματίας στο χώρο των οικονομικών και ασφαλίσεων, εξυπηρετικότατος, άμεσος στην επαφή του μαζί σου, ταχύτατος στις απαντήσεις του και απόλυτα κατανοητός!! Προσφέρει με πολύ καλή διάθεση τις γνώσεις του, συμμερίζεται τις αγωνίες σου, απαντά με απόλυτη σαφήνεια σε όλες σου τις ερωτήσεις και δεν είναι καθόλου πιεστικός! Δίνει χρόνο και χώρο σε κάθε συνομιλητή του να σκεφτεί και να αποφασίσει ανεπηρέαστος! Είναι άψογος στη συνεργασία μας!
 • Κατερίνα Γαλανού (Δημοσιογράφος - Αθήνα)

  Εξαιρετική η μέχρι τώρα συνεργασία μας. Άκρως επαγγελματική με το σωστό βαθμό οικειότητας. Βοηθάει τον πελάτη της Εθνικής να έχει την αίσθηση ενός πολύ σοβαρού επαγγελματία και ταυτοχρόνως ενός ανθρώπου πρόθυμου να βοηθήσει ανά πάσα στιγμή. Δεν "παγιδεύει" τον πελάτη, επισημαίνει με σχολαστικότητα τις μικρές λεπτομέρειες που μπορεί να είναι κρίσιμες και ανταποκρίνεται με εξαιρετική συνέπεια και ταχύτητα στα αιτήματα ή τις απορίες. Είναι ένας ευπρόσωπος ασφαλιστικός σύμβουλος. Μέχρι στιγμής η επικοινωνία μου με την Εθνική με σύνδεσμο τον κ. Ματωνάκη είναι εξαιρετική. Προσβλέπω το ίδιο και στο μέλλον.
 • Κωνσταντίνος Αντωνίου (Ιδιωτικός Υπάλληλος - Αθήνα)

  Κατατοπιστικότατο site.Δεν υπήρχε πίεση. Η γραπτή πρόταση ήταν πλήρης γενικά αλλά και εξατομικευμένη. Γρήγορη, θετική και πλήρης ανταπόκριση. Γενικά είμαι απόλυτα ικανοποιημένος σε όλους τους τομείς της επικοινωνίας μας.
 • Μαρία Κανταρέλη (Ιδιώτης - Αθήνα)

  Απόλυτα ικανοποιητική η επαφή μας. Προσπαθει να εντοπίσει και να εξηγήσει τα δυσνόητα και πιο σημαντικά σημεία ενος συμβολαίου ετσι ωστε κάθε ενδιαφερόμενος για νέα ασφάλεια να μπορεί να αξιολογήσει εναλλακτικές λύσεις. Είναι πολύ εξυπηρετικός από τη φύση του και κάνοντας εξαιρετική χρήση της τεχνολογίας απλοποιεί την ζωή όλων.